Weight unit conversion

gram (g)Kilogram (kg)Metric Ton (t)ShijinTaiwanLiang
TaiwanJinOunce (oz)pound (lb)Long tn (long tn)Short ton (short tn)